Vài nét về Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryGiới thiệu

Vài nét về Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TRUYỀN HÌNH

 A.    Giới thiệu

I. Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình 

* Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình tiền thân là Trung tâm đào tạo Cán bộ Phát thanh – Truyền hình trực thuộc Cục Truyền thanh – Phát thanh – Truyền hình được thành lập theo được thành lập theo Quyết định số 256/TC-QĐ ngày 06/02/1991 của Bộ Văn hoá – Thông tin, Thể thao và Du lịch. Quyết định thành lập do Thứ trưởng Lê Thành Công ký. 

* Ngày 24/9/1991, Bộ Văn hoá – Thông tin – Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1526/TC-QĐ chuyển Trung tâm đào tạo Cán bộ Phát thanh – Truyền hình trực thuộc Cục Truyền thanh – Phát thanh – Truyền hình về trực thuộc Bộ Văn hoá – Thông tin – Thể thao và Du lịch.

* Ngày 10/01/1994, Đài THVN đã có Quyết định tiếp nhận số 13/QĐ-THVN, tiếp nhận Trung tâm đào tạo Cán bộ Phát thanh – Truyền hình về trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam.

* Theo Nghị định 96/2003/NĐ-CP ngày 20/8/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài THVN, Trung tâm đào tạo Cán bộ Phát thanh – Truyền hình đã được đổi tên thành Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình.

II. Chức năng nhiệm vụ (Quyết định số 715/QĐ-THVN ngày 28/5/2018 của Đài THVN về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình)

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình (Tên tiếng Anh: Vietnam Television Training Centre, viết tắt VTVTC) là đơn vị trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Đài THVN và hệ thống THVN trong cả nước. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể:

1. Xây dựng kế hoạch công tác hàng năm và dài hạn của Trung tâm trình Tổng Giám đốc Đài THVN phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Tổ chức bồi dưỡng các chương trình sau theo quy định:

a) Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

b) Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương, ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương đương.

 3. Tổ chức đội ngũ giảng viên, cộng tác viên phục vụ công tác biên soạn giáo trình, chương trình giảng dạy theo nội dung được Tổng Giám đốc Đài THVN phê duyệt.

4. Biên soạn, ấn hành các tài liệu, giáo trình và sản xuất phim phục vụ cho công tác nghiên cứu, đào tạo của Trung tâm.

5. Tổ chức hợp tác, liên kết trong lĩnh vực đào tạo với các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước nhằm đẩy mạnh hoạt động chuyên môn và phát triển dịch vụ theo quy định của pháp luật và của Đài THVN.

6. Xây dựng chiến lược, chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực được phân công nhằm khai thác có hiệu quả các mối quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các tổ chức quốc tế; đồng thời quảng bá hình ảnh của Trung tâm, trình Tổng Giám đốc Đài THVN và trực tiếp thực hiện kế hoạch được phê duyệt.

7. Chủ trì hoặc phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phát triển công tác nghiên cứu khoa học theo quy định.

8. Xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm phù hợp với Quy chế làm việc của Đài THVN.

9. Phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm.

10.  Quản lý theo phân cấp về tổ chức cán bộ, tài chính, tài sản của Trung tâm.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc Đài THVN.

III. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Trung tâm
- Ông:  Nguyễn Việt Phương, Giám đốc Trung tâm;

- Bà: Nguyễn Phương Anh,
Phó Giám đốc Trung tâm

- Ông: Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc Trung tâm
2. Các phòng, tổ chức năng
- Phòng Tổng hợp - Dịch vụ;
- Phòng Quản lý đào tạo;
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng Nghiên cứu Phát triển;
- Tổ Kế hoạch Tài chính.
3. Các cơ sở đào tạo
- Cơ sở đào tạo tại Hà Nội (Trụ sở chính);
- Cơ sở đào tạo khu vực miền trung tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An;
- Cơ sở đào tạo tại Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu (chưa đưa vào sử dụng);
- Văn phòng tại TP.HCM (sắp khai trương).
4. Nhân sự
Tổng số công chức, viên chức và người lao đông: 48 người
- Học vị Tiến sỹ: 02 
- Học vị Thạc sỹ: 06
- Học vị Cử nhân: 30
- Học vị khác: 09
IV. Cơ sở vật chất
1.Trụ sở chính

Địa chỉ: Số 59 phố Thợ Nhuộm, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.3.8255181. Fax: 024.3.8267230. Cơ sở gồm: Trường quay, phòng dựng, phòng tin học, phòng học, phòng hội thảo, phòng ăn và bếp.

 

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình (Trụ sở chính)

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình
(Trụ sở chính)

 

Phòng Tin học

Phòng Tin học

 

Lễ trao chứng chỉ cho học viên sau khóa học nghiệp vụ truyền hình

Lễ trao chứng chỉ cho học viên sau khóa học nghiệp vụ truyền hình

2. Cơ sở đào tạo khu vực miền trung tại Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

 

Địa chỉ: Số 2 đường Sào Nam, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.rung tâm có phòng học và phòng hội thảo;

 

- Phòng nghỉ: 30 phòng;

 

- Phòng ăn và bếp.

 

- Bể bơi.

 

Cơ sở đào tạo tại thị xã Cửa Lò – Nghệ An

Cơ sở đào tạo tại thị xã Cửa Lò – Nghệ An

 

Phòng học

Phòng học

 

Bể bơi nằm ở phía sau của Trung tâm tại cơ sở thị xã Cửa Lò

Bể bơi nằm ở phía sau của Trung tâm đào tạo tại cơ sở thị xã Cửa Lò

 3.Cơ sở đào tạo tại thành phố Vũng Tàu

- Địa chỉ: Đường Nguyễn An Ninh, Phường 8 Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Trung tâm có phòng học, phòng hội thảo;

- Phòng nghỉ: 45 phòng;

- Phòng ăn và bếp.

Cơ sở đào tạo tại thành phố Vũng Tàu

Cơ sở đào tạo tại thành phố Vũng Tàu

 

Sân trước của cơ sở tại Vũng Tàu

Sân trước của cơ sở tại Vũng Tàu

Vung Tau 3 

B. Quan hệ công tác.

 

I. Với Đài Truyền hình Việt Nam

 

1. Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Giám đốc Đài THVN và các Phó Tổng Giám đốc phụ trách được Tổng Giám đốc phân công.

 

2. Lãnh đạo Trung tâm và các thành viên được triệu tập có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi họp do lãnh đạo Đài THVN triệu tập; nghiêm chỉnh chấp hành và tổ chức thực hiện các quyết định của Lãnh đạo Đài THVN.

 

3. Giám đốc Trung tâm xin ý kiến lãnh đạo Đài THVN hoặc trình lãnh đạo Đài THVN trực tiếp giải quyết những vấn đề vướng mắc hoặc vượt quá thẩm quyền giải quyết.

 

4. Lãnh đạo Trung tâm khi nghỉ phép hoặc đi công tác dài hạn phải báo cáo lãnh đạo Đài THVN.

 

II. Quan hệ với các đơn vị trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam

 

1. Quan hệ giữa Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình với các đơn vị thuộc Đài THVN là quan hệ bình đẳng, hợp tác hỗ trợ lẫn nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời chịu sự hướng dẫn kiểm tra của các đơn vị chức năng trong Đài.

 

2. Trong công tác, Trung tâm tuân theo quy chế làm việc của Đài và các quy định khác có liên quan về mối quan hệ với các đơn vị của Đài THVN.

 

III. Quan hệ với các cơ quan ngoài Đài Truyền hình Việt Nam

 

1. Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình được phép quan hệ với các Bộ, Ngành liên quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quyền hạn để thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Đài THVN giao và các nhiệm vụ khác của đơn vị.

 

2. Căn cứ kế hoạch công tác và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức và người lao động của các Đài Phát thanh – Truyền hình trong cả nước, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo và kế hoạch thu chi báo cáo lãnh đạo Đài THVN, đồng thời phối hợp với các Đài Phát thanh – Truyền hình địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

 

3. Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình trực tiếp hoặc phối hợp với Ban Hợp tác Quốc tế để triển khai các hoạt động đối ngoại theo quy định trong lĩnh vực đào tạo nghiệp vụ truyền hình hoặc sản xuất chương trình truyền hình trên cơ sở tuân thủ những quy định của Nhà nước và của Đài THVN về hoạt động đối ngoại.

 

 4. Trung tâm thực hiện việc hợp tác liên kết, liên danh với các Trung tâm Truyền hình khu vực, các Đài Truyền hình địa phương, các Trung tâm đào tạo, các tổ chức trong nước và ngoài nước để triển khai hoạt động dịch vụ đào tạo và các hoạt động dịch vụ khác theo quy định.

 

C. Thành tích của đơn vị

 

1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

 

      Ngay từ những năm đầu thành lập, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình đã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp, các cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương. Vì vậy, Trung tâm đã nhanh chóng khẳng định rõ vai trò, vị thế của mình, triển khai, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Đối với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, đây là nhiệm vụ chính trị của Trung tâm. Khi mới thành lập, trung bình mỗi năm Trung tâm thường tổ chức từ 20 đến 25 khoá đào tạo cho khoảng 500 – 600 lượt học viên. Trong những năm gần đây theo nhiệm vụ được giao và nhu cầu đào của các đơn vị, Trung tâm đã tổ chức, triển khai 80-100 khóa học theo yêu cầu, đặc biệt có những năm tổ chức tới 115 khoá. Các khoá học tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của ngành truyền hình như xây dựng format chương trình, chuyển đổi công nghệ, đạo diễn, dẫn chương trình, quay phim, âm thanh, ánh sáng, dựng phim, đồ họa, truyền dẫn, phát sóng, các khóa học về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, lĩnh vực tài chính, tổ chức …

 

      Ngoài việc bám sát kế hoạch đào tạo hằng năm, Trung tâm còn thường xuyên trao đổi thông tin với các đơn vị có liên quan để phối hợp tổ chức các khoá học mang tính cấp bách và đột xuất phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển của Đài THVN trong từng giai đoạn như: Trung tâm làm đầu mối phối hợp triển khai tổ chức khóa đào tạo “Đại học tại chức chuyên ngành đạo diễn, biên kịch, quay phim năm học 2008-2009”, đây là hoạt động liên kết đào tạo tại chức giữa Trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội và Đài Truyền hình Việt Nam; Các khoá gắn với các sự kiện thể thao lớn của Châu á, Khu vực gồm các khóa “Tổ chức sản xuất”, “Quay phim”, “Đạo diễn hình” các chương trình thể thao phục vụ Seagames 25 cho 147 lượt học viên của Đài THQG Lào… Đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Đài như Ban Hợp tác quốc tế, Ban Thể thao Giải trí và Thông tin Kinh tế, Ban Kế hoạch – Tài chính… thực hiện các hoạt động của dự án “Đào tạo nhân lực phục vụ AI Games III”, góp phần vào thành công chung của Đài THVN với tư cách là truyền hình chủ nhà cũng như thành công của Đại hội. Trung tâm còn tổ chức nhiều khóa đào tạo về công tác chính trị, tư tưởng, các khoá đào tạo về báo chí cơ bản trong truyền hình cho học viên là đội ngũ trẻ mới được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị của Đài THVN, các khoá dành cho phóng viên chiến trường…

 

      Công tác đào tạo, bồi dưỡng được diễn ra ở trong lớp và ngoài hiện trường, học đi đôi với hành. Bên cạnh việc cung cấp cái nhìn trực quan và kiến thức nền tảng về quy trình sản xuất, học viên còn được học những kỹ năng thực hành để tiếp cận, làm chủ được quy trình, công nghệ sản xuất cho phép khai thác và sử dụng thiết bị hiệu quả nhất, giúp ích cho quá trình tác nghiệp. Đặc biệt quy trình sản xuất trong chuyển đổi sản xuất tương tự sang sản xuất truyền hình số. Cụ thể thông qua các bài tập thực hành, từ ý tưởng đã trở thành sản phẩm đã phát sóng trên VTV hoặc ứng dụng ngay trong các đơn vị của VTV.

 

      Kết quả: Chỉ tính từ năm 2014 – 2018, Trung tâm Đào tạo đã tổ chức thực hiện khoảng hơn 500 khoá đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 10.000 lượt công chức, viên chức và người lao động của Đài THVN.

 

2. Công tác nghiên cứu khoa học

 

- Năm 2012, Trung tâm đã triển khai thực hiện và bảo vệ thành công đề tài khoa học “Khảo sát và xây dựng mô hình đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực của Đài Truyền hình Việt Nam đến năm 2016″.

 

- Năm 2013, Trung tâm đã bảo vệ thành công đề tài “Nâng cao chất lượng từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hìnhĐài Truyền hình Việt Nam”

 

- Năm 2014, Trung tâm đã hoàn thành đề tài khoa học “Nghiên cứu, xây dựng giải pháp quản lý công nghệ ở Đài THVN giai đoạn 2013-2020”.

 

- Năm 2016, Trung tâm đã hoàn thành đề tài khoa học “Xây dựng chương trình đào tạo người dẫn chương trình chuyên nghiệp trên truyền hình”, đề tài đã được Hội đồng khoa học của Đài THVN đánh giá xếp loại “Khá”.

 

- Năm 2017, Trung tâm tiếp tục triển khai đề tài “Thiết kế phần mềm kiểm tra nhanh các thông số kỹ thuật của file phát sóng”, đề tài đã được Hội đồng khoa học của Đài THVN đánh giá xếp loại “Khá”.

 

3. Khen thưởng từ năm 2005 đến nay.

 

* Về thành tích của Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

 

- Năm 2005: “Huân chương Lao động Hạng ba” (Quyết định số 122/2006/QĐ-CTN của Chủ tịch nước ngày 19/01/2006);

 

- Năm 2006: “Tập thể Lao động xuất sắc” Quyết định số 256/QĐ-THVN của Tổng Giám đốc Đài THVN ngày 08/2/2007;

 

- Năm 2008: “Bằng khen Tổng Giám đốc Đài THVN” Quyết định số 55/QĐ-THVN của Tổng Giám đốc Đài THVN;

 

- Năm 2009: “Bằng khen Tổng Giám đốc Đài THVN” Quyết định số 108/QĐ-THVN của Tổng Giám đốc Đài THVN ngày 29/01/2010;

 

- Năm 2010: “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 18/8/2010;

 

- Năm 2010: “Bằng khen Tổng Giám đốc Đài THVN” Quyết định số 44/QĐ-THVN của Tổng Giám đốc Đài THVN;

 

- Năm 2011: “Danh hiệu là tập thể Lao động xuất sắc”;

 

- Năm 2012: “Cờ thi đua của Đài THVN” theo Quyết định số 130/QĐ-THVN của Tổng Giám đốc Đài THVN ngày 22/01/2013;

 

- Năm 2013: “Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, theo Quyết định số 51B/QĐ-THVN mgày 09/01/2014;

 

- Năm 2014: “Cờ thi đua của Đài THVN” theo Quyết định số 82/QĐ-THVN ngày 15/01/2015 và “Bằng khen Thủ tướng Chính phủ” theo Quyết định số 1475/QĐ-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2010-2014);

 

- Năm 2015: “Bằng khen Tổng Giám đốc” theo Quyết định số 50/QĐ-THVN ngày 13/01/2016 và “Tập thể Lao động xuất sắc” theo Quyết định số 47/QĐ-THVN ngày 13/01/2016;

 

- Năm 2016: “Bằng khen Tổng Giám đốc” theo Quyết định số 13/QĐ-THVN ngày 06/01/2017 và “Tập thể Lao động xuất sắc” theo Quyết định số 11/QĐ-THVN ngày 06/01/2017;

 

- Năm 2017: “Bằng khen Tổng Giám đốc” theo Quyết định số 87/QĐ-THVN ngày 19/01/2018, “Cờ thi đua của Đài THVN” theo Quyết định số 85/QĐ-THVN ngày 19/01/2018 và “Tập thể Lao động xuất sắc” theo Quyết định số 84/QĐ-THVN ngày 19/01/2018;

 

- Năm 2018:

+ “Tập thể Lao động xuất sắc”, theo Quyết định số 79/QĐ-THVN ngày 18/01/2019 và “Bằng khen Tổng Giám đốc” theo Quyết định số 77/QĐ-THVN ngày 18/01/2019.

+ “Huân chương Lao động hạng Nhì” theo Quyết định QĐ 1503/QĐ-CTN ngày 05 /9/2019 của Chủ tịch nước, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thư viện