Phổ biến nội dung nghị quyết TW 7 ( Khóa 12) tại VTV | Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình

slideslideslide

categoryHoạt động đào tạo

Phổ biến nội dung nghị quyết TW 7 ( Khóa 12) tại VTV

VTVnet – Ngày 16/5/2018, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trần Bình Minh đã báo cáo nhanh với các cán bộ chủ chốt của Đài một số nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) về công tác cán bộ, cải cách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội mà Hội nghị Trung ương 7 vừa thông qua.

Bí thư đảng ủy , TGĐ Trần Bình Minh phổ biến nội dung hội nghị TW 7

Bí thư đảng ủy , TGĐ Trần Bình Minh phổ biến nội dung hội nghị TW 7

 

Đây là các nghị quyết rất quan trọng và cùng với Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp bộ máy nhà nước, tinh giảm biên chế, có liên quan trực tiếp, sát sườn tới nhiều hoạt động chính của mọi cơ quan Nhà nước, trong đó có Đài THVN thời gian tới. Sau đây, VTV.net chỉ nêu một số nội dung chính nhất của các nghị quyết trên được đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc trình bày:
1. Nghị quyết về công tác cán bộ

1.1. Tất cả các cấp ủy phải có trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo tỷ lệ bắt buộc đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc (cả đối với cán bộ được bầu và cán bộ được bổ nhiệm).

+ Tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi: từ 20 đến 25%

+ Tỷ lệ cán bộ nữ: từ 20 đến 25%

+ Tỷ lệ cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế: từ 50 đến 60%

Theo quy định trên, nếu nơi nào không đạt các tỷ lệ bắt buộc trên thì sẽ để trống hoặc chưa bổ nhiệm cán bộ để có thời gian chuẩn bị nhân sự đào tạo, bồi dưỡng, thử thách cho tới khi có nhân sự đáp ứng yêu cầu, đúng cơ cấu.

1.2. Xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ là “có lên có xuống”, “có ra có vào” như một việc bình thường nếu cán bộ không còn đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn cao. Tiến tới chấm dứt chế độ “biên chế suốt đời”. Hoàn thiện các quy chế, quy định của Đảng và Nhà nước để thay thế những người có năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đảm bảo sức khỏe và có sai phạm… mà không cần chờ đến hết nhiệm kỳ và thời hạn bổ nhiệm. Kiên quyết không lấy việc bố trí chức vụ, nâng ngạch để thực hiện chế độ chính sách cán bộ.

1.3. Nghị quyết Trung ương yêu cầu tới đây sẽ rà soát, kiểm tra để xử lý cán bộ đã được bổ nhiệm nhưng thiếu tiêu chuẩn bổ nhiệm, thu hồi quyết định. Nghị quyết nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu và cơ quan tham mưu về công tác cán bộ trong vấn đề này.

1.4. Sẽ thực hiện thí điểm người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó trực tiếp dưới quyền.

1.5. Từ năm 2021 thực hiện việc Bí thư cấp ủy từ cấp tỉnh trở xuống không phải là người địa phương; Khảo sát nhân sự trước khi giới thiệu bầu và bổ nhiệm cán bộ cấp chiến lược; Thống nhất việc kiểm định đầu vào công chức các cơ quan Nhà nước trên toàn quốc và giao cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện.

1.6. Bên cạnh đề cao xiết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và bộ máy Nhà nước, Trung ương cũng nhấn mạnh việc cần phải xây dựng cơ chế, quy định khuyến khích, bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì công việc chung.

 2.  Nghị quyết về cải cách tiền lương

2.1. Từ năm 2021, không áp dụng thang bảng lương công chức, viên chức đã tồn tại suốt nhiều năm qua. Ngoài các thang bảng lương áp dụng cho các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, với cơ quan Nhà nước sẽ chỉ áp dụng 2 thang bảng lương: 1 bảng lương theo chức danh quản lý và 1 bảng lương về chuyên môn. Khuyến khích xây dựng bảng lương chuyên môn để trả lương cao cho các chuyên gia, những người lao động giỏi để người lao động không nhất thiết chỉ phấn đấu theo con đường quản lý. Bãi bỏ các chế độ phụ cấp chức danh lãnh đạo mà trả lương cán bộ lãnh đạo theo vị trí việc làm, tương xứng với nhiệm vụ và năng lực thực thi nhiệm vụ.

2.2. Sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp tối đa không quá 30%; Khoảng 70% tổng quỹ lương là lương chính theo vị trí việc làm và khoảng 10% trong quỹ lương là lương thưởng. Việc sắp xếp trả lương và lương thưởng ở các đơn vị do thủ trưởng đơn vị quyết định.

2.3. Nghị quyết Trung ương 7 cũng nêu rõ quan điểm thực hiện chế độ hợp đồng lao động đối với những người làm công việc thừa hành nhiệm vụ, phục vụ công theo Luật Lao động, không còn chế độ công chức, viên chức ở những cơ quan, đơn vị như vậy.

 3. Nghị quyết về bảo hiểm xã hội

3.1. Về tuổi nghỉ hưu: Từ năm 2021 sẽ nâng dần tuổi nghỉ hưu của nam lên 62 và nữ lên 60, mỗi năm kéo dài thêm 3 hoặc 4 tháng. Áp dụng quyền được nghỉ hưu trong một số lĩnh vực, ngành nghề khi chưa đến tuối nghỉ hưu. Như vậy người đàn ông đầu tiên sẽ được nghỉ hưu đúng 62 tuổi theo luật này sẽ vào năm 2029 (lộ trình mất 8 năm) và người phụ nữ đầu tiên sẽ được nghỉ hưu đúng 60 tuổi theo Luật là vào năm 2041 (lộ trình mất 20 năm).

3.2. Thực hiện lộ trình giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được nhận chế độ lương hưu từ 20 năm hiện nay xuống còn 15 năm, tiến tới là 10 năm và thực hiện 3 nguyên tắc cơ bản của BHXH: Đóng – hưởng (có đóng thì mới có hưởng); Công bằng (đóng nhiều hưởng nhiều và ngược lại) và nguyên tắc Chia sẻ.

Trên đây là một số nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) có tác động trực tiếp, toàn diện đến hoạt động của các cơ quan Nhà nước như Đài THVN thời gian tới, VTV.net tóm lược để thông tin tới các đồng chí.

VTV.net

Thư viện